Stará půdní síla slábne

klikněte pro zobrazení článku v pdf

Způsob moderního polního hospodaření zdá se býti nešťastným. Alespoň jste-li čtenářem pravidelných zpráv ÚKZÚZ: Aplikace statkových hnojiv každoročně klesá úměrně s úbytkem živočišné výroby, a zatímco spotřeba dusíkatých hnojiv se blíží povoleným horním limitům, množství hnojiv používaných k zásobnímu hnojení P, K, Mg, Ca se propadlo zhruba na 20% úrovně 80. let.

To co však pozorného čtenáře při dalším čtení apokalyptického souhrnu zarazí, je podezřelý rozpor s výsledky analýz přijatelných živin. Fakt, že se dramatické poklesy dodávek základních živin, vápnění ani organické hmoty neprojevují tak razantně jak by se dalo předpokládat je zřejmě důkazem, že takzvaná stará půdní síla ještě existuje. Pole stále není jen čistá hydroponie a v jistém smyslu se tedy zvláště u zásobního hnojení skutečně dá po nějaký čas žít na dluh.

Jára Cimrman ústy lékárníka Šofra říká „Jsou chvíle, kdy by se optimisté měli popravovat!“. Situace v zásobenosti půd se zhoršuje a je otázkou jak dál. Nepříznivý trend dokládají například výsledky rozborů, které dnes na 400 tis. hektarech pravidelně provádí firma MJM agro a.s. Výkonné odrůdy a kvalitnější agrotechnika způsobili za posledních 30 let nárůst výnosů o desítky procent a výživa se tomu zkrátka přizpůsobit musí. Podle ředitele MJM agro a.s. Ing. Radomíra Šmoldase zvláště u nových zákazníků již nejsou výjimkou ani plochy, kde se obsah přístupného fosforu pohybuje mezi 5 a 10 mg/Kg (zhruba 1/10 optimální úrovně). Na straně druhé je ovšem nutné hledat ekonomický kompromis. Zejména kvalitní fosfor, je dnes velmi drahá komodita a „kobercové nálety“ 100 kg čistých živin ročně jak je někteří pamatují z osmdesátých let by dnes již byly ekonomickým nesmyslem, leckde možná i ekologickou katastrofou.

Jak z toho ven?

Cestu která je prověřena více než 20ti letou praxí, nabízí právě systém PREFARM provozovaný zmíněnou firmou MJM agro a.s.. Podstata efektivního rozhodování, jak do zásobního hnojení investovat tkví v detailním zmapování zásobenosti půdy daného pozemku. Vedle stanovení pH a zrnitostního složení lze v půdních vzorcích vyhodnotit široké spektrum živin. V základní nabídce rozboru metodou Mehlich III. jsou obsahy přijatelných živin P, K, Mg a Ca. Hustota odběrového rastru je volitelná od 1 do 10 ha (obvykle 3 ha) a umístění bodů respektuje lokální podmínky, reliéf krajiny i potřeby farmáře. Díky přesné lokalizaci dle GPS se odběrová četa vrací přesně na stejné místo v tříletém cyklu.

Výstupy jsou velmi barevné

Prostorová orientace výsledků rozborů je přitom společně s pravidelnou tříletou periodou odběrů klíčovým principem celého systémuZkušenost s novými zákazníky PREFARM říká, že i přes dosavadní plošnou aplikaci hnojiv je pouze minimum pozemků výživově vyrovnaných, o pH a obsahu vápníku v sorpčním komplexu ani nemluvě. Nejnižší hodnoty přístupných živin přitom logicky velmi často vykazují právě nejúrodnější části pole, kde vysoké výnosy z půdy pravidelně odvážejí zejména základní makroprvky. Podle Ing. Šmoldase je dnes pro variabilní aplikaci zralých 80% testovaných pozemků, přičemž tento podíl zásadně neovlivní ani budoucí maximum 30ti hektarových ploch jedné plodiny.

A co s mapou?

Další důležitou částí, kterou zákazník systému PREFARM dostává k dispozici je vlastní účet na MapServeru s přístupem na kompletní výsledky i mapové podklady vzniklé provedenými analýzami. Při respektování platné metodiky ÚKZÚZ pak vytvořené algoritmy navrhnou plošnou či variabilní aplikaci každého ze zmíněných prvků, a to s přihlédnutím k předplodině, hlavní plodině, výnosovému očekávání a realizovanému organickému hnojení. V tomto bodě může nastoupit i ekonomická úvaha uživatele. Volba hnojiva, výsledná dávka i způsob aplikace je tak vždy kompromisem mezi doporučením a možnostmi praxe.

A můžeme na pole

Mluvíme-li o takto chytrých řešeních, je nutno je dotáhnout až do konce. Týká se to v první řadě volby druhu a formulace hnojiva, a následně i způsobu jeho aplikace. Zkráceně: Od rozmetadla hnojiv bude nutné očekávat víc než od „práškovačky“. Nejde přitom jen o navigaci, která přečte vygenerované aplikační mapy. Stejně jako třeba u postřikovače, ani nejvyšší výbava rozmetadla není zbytečným luxusem. Všechny funkce skládají mozaiku efektivity hnojení téměř stejným dílem. Mluvím-li za Bogballe, tak obrovský přínos váhy s automatickou kalibrací i ovládání záběru v klínech chápe v posledních letech již většina našich zákazníků. Nutno přitom říci, že již zdaleka nejde jen o velké podniky. Dobrou zprávou pro všechny budiž, že technicky jsou již dávno PREFARM kompatibilní.

Obr 1. Mimo podkladů pro základní hnojení najdete na MapServeru také pravidelně aktualizované družicové snímky. NDRE a IRECI jsou dva z 5ti indexů v nichž lze aktuální stav porostů zobrazit. Pokud je situace zralá, aplikujeme variabilně i dusík.

Obr 2. NaviCOM je nejlevnější řešení navigace přímo od Bogballe. Jeho instalace na jakýkoliv traktor netrvá déle než půl hodiny a přístroj kompletně ovládá všechny vyspělé funkce rozmetadla.  Nahrát do něj přitom klidně můžete zásobu aplikačních map pro celý podnik. Pokud je stroj vybaven ovládáním sekcí SCD, umí funkce DualDynamic dle pokynů aplikační mapy zajistit i různé dávky v rámci záběru rozmetadla

Obr 3. Nejbarevnější mapy v systému PREFARM zvláště v prvních letech generuje obvykle obsah přijatelného fosforu.

Obr 4. Zásobní hnojení je příležitost k využití velkoobjemových řešení. Na fotce kombinace Perrein Jumbo 9000 a Bogballe M3W.